Benarkah Lafazh Kullu Dhalaalatin Fin-Naar Tidak Shahih?

Al-Akh menulis :
Orang-orang yang 'suka membid'ahkan' biasanya suka memakai hadits riwayat Muslim, Nasa'i dan Ibn Majah, bahwa "Setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah dalalah (sesat) dan setiap yang sesat adalah Neraka". Riwayat dari Nasa'i berderajat hasan, dari Ibn Majah berderajat dha'if, dan dari Muslim berderajat Sahih. Ibn Taymiyyah dalam Majmu'a Fatawa (19:191) mengatakan bahwa klausa 'setiap yang sesat adalah di Neraka' tidak sahih dari Nabi SAW, yang dikonfirmasi oleh Shaykh Abdul Fattah Abu Ghudda (salah seorang ahli hadits mutaakhir).

[Ana katakan] Semoga Allah memudahkan ana dan antum semua memahami nash ini dan melapangkan hati menerima Al-Haqq. Perlu ditekankan nash perkataan – Wa Kullu Bid’atin Dhalaalatun – diriwayatkan secara Masyhur (diriwayatkan oleh lebih dari dua orang perawi dari kalangan shahabat radhiyallahu ‘anhum). sedangkan tambahannya – wa Kullu Dhalaalatin Fin-Naar - diriwayatkan dari beberapa jalan yang berporos kepada perawi Ja'far, dari ayahnya, dari Jabir radhiyallahu 'anhu, Insya Allah ana akan tuliskan tanggapannya di bawah guna menjelaskan kekeliruan antum (penulis) tentang pernyataan "tidak shahih-nya" lafazh tambahannya – wa Kullu Dhalaalatin Fin-Naar.

CATATAN
Namun sebelum itu ana hendak bertanya mengenai tulisan antum :
Ibn Taymiyyah dalam Majmu'a Fatawa (19:191) mengatakan bahwa klausa 'setiap yang sesat adalah di Neraka' tidak sahih dari Nabi SAW, yang dikonfirmasi oleh Shaykh Abdul Fattah Abu Ghudda (salah seorang ahli hadits mutaakhir).

[Ana katakan] Ana telah membuka kitab yang dimaksud dan, Al-Hamdu Lillah, memang ada beliau menukil hadits tersebut, namun tidak ada SAMA SEKALI takhrij beliau rahimahullah menyatakan tambahan “setiap yang sesat adalah di Neraka adalah tidak shahih dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam”, ana mau minta penjelasan dan klarifikasi dari antum, bagaimana rincian takhrij beliau tentang lafazh tambahan ini? Sebagai informasi, bahkan (diinformasikan kepada kami) di juz lain beliau menukil dan berhujjah dengan tambahan ini, silahkan lihat (31/36-37) dan (11/471-472) atau mungkin antum belum pernah membaca langsung kitab ini?

Adapun kemudian, dalam tulisan-tulisan di bawah ini, insya Allah akan ana lampirkan secara utuh dengan sanadnya jalan-jalan yang melampirkan tambahan – wa Kullu Dhalaalatin Fin-Naar setelah ana melampirkan lafazh Muslim dan jalan-jalan yang sampai kepada beliau rahimahullah.
---------------------------------------------------
SANAD-SANAD IMAM MUSLIM 
Riwayat-12
Pada sanad Pertama :
Muslim berkata – dan telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnul-Mutsanna, menceritakan kepada kami ‘Abdul-wahhab ibnu ‘Abdil-Majid, dari Ja’far ibnu Muhammad, dari Ayahnya, dari Jabir ibnu ‘Abdillah, katanya,
Pernah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika berkhuthbah memerah kedua mata beliau dan meninggikan suaranya, dan beliau amat keras kemarahannya, seakan beliau (seorang panglima) yang berkata memperingatkan pasukan  - “(Awas musuh menyerang) di pagi kalian dan di sore kalian!”. Dan beliau bersabda, “Telah dibangkitkan aku dan hari kehancuran (As-Saa’ah) seperti dua ini.” Dan beliau mendekatkan antara dua jarinya, telunjuk dan tengah dan beliau bersabda, “Amma ba’du (adapun setelah itu), maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara barunya, dan setiap perkara baru adalah Bid’ah, setiap bid’ah adalah Dhalaalah (kesesatan).” Kemudian beliau bersabda, Aku lebih berhak (dicintai) bagi setiap mu’min dari dirinya sendiri. Barangsiapa yang meninggalkan harta maka itu bagi keluarganya, barangsiapa yang meninggalkan hutang atau meninggalkan keturunan (anak yatim) maka perkara itu menjadi tanggunganku.”
-----------
Pada sanad Kedua :
(Muslim berkata – ) dan telah menceritakan kepada kami ‘Abdu ibnu Humaid, menceritakan kepada kami Khalid ibnu Mukhlad, menceritakan kepadaku Sulaiman ibnu Bilal, menceritakan kepadaku Ja’far ibnu Muhammad, dari Ayahnya, katanya, Aku telah mendengar Jabir ibnu ‘Abdillah berkata,
“Pernah ada khuthbah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di hari Jum’at, beliau mengucap hamdalah kepada Allah dan menyanjung atas-Nya kemudian bersabda sesudah itu dan sungguh beliau meninggikan suaranya.”
Kemudian perawi mengiring hadits semisal.
-----------
Pada sanad Ketiga :
(Muslim berkata – ) dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakr ibnu Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Waki’, dari Sufyan, dari Ja’far, dari Ayahnya, dari Jabir, katanya,
Pernah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkhuthbah kepada manusia , beliau mengucap hamdalah kepada Allah, dan menyanjung atas-Nya dan dengan apa yang Dia memang pemiliknya, kemudian beliau bersabda, “Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada satupun yang sanggup menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan (oleh-Nya) maka tidak ada satupun yang sanggup memberi petunjuk padanya. Dan sebaik-baik ucapan adalah Kitabullah,”
Kemudian perawi mengiringi hadits Ats-Tsaqafiy (yakni ‘Abdul-wahhab ibnu ‘Abdil-majid, perawi pada sanad pertama – peny.).

HR. Muslim, Shahih no.867 (dengan tiga jalur sanad yang porosnya di perawi Ja’far ibnu Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir ibnu ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhuma)

==================================================================
SANAD-SANAD BAGI HADITS DGN TAMBAHAN - WA KULLU DHALAALATIN FIN-NAAR
==================================================================
[Ana katakan] Pada hadits imam Muslim memang tidak ada lafazh tambahan – Wa Kullu Dhalaalatin Fin-Naar (Dan setiap kesesatan berada di neraka) – tapi pada jalur lain ada.

Seperti pada sanad An-Nasa’iy sbb :
Riwayat-13
An-Nasa’iy berkata – mengabarkan kepada kami ‘Utbah ibnu ‘Abdillah, katanya, memberitakan kepada kami Ibnul-Mubarak, dari Sufyan, dari Ja’far ibnu Muhammad, dari Ayahnya, dari Jabir ibnu ‘Abdillah, katanya,
Pernah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata dalam Khuthbahnya, di mana beliau mengucapkan Hamdalah kepada Allah, dan menyanjung atas-Nya dengan apa yang Dia memang pemiliknya. Kemudian beliau bersabda, “Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang sanggup menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh-Nya maka tidak ada satu pun yang sanggup memberinya petunjuk. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah Kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara barunya dan setiap perkara yang baru adalah bid’ah, setiap yang bid’ah adalah kesesatan, DAN SETIAP KESESATAN BERADA DI NERAKA.”
Kemudian beliau bersabda, “Dibangkitkan aku dan kehancuran (As-Saa’ah) seperti dua ini.” Dan ketika beliau menyebutkan As-Saa’ah memerah kedua pipi atas beliau, dan meninggi suara beliau dan beliau amat keras kemarahannya seakan beliau memperingatkan pasukan - “(Awas musuh menyerang) di pagi kalian dan di sore kalian!”.
Kemudian beliau bersabda, “Barangsiapa yang meninggalkan harta maka harta itu bagi keluarganya, dan barangsiapa yang meninggalkan hutang atau meninggalkan keturunan (anak yatim) maka perkara itu menjadi tanggunganku. Dan aku lebih utama dibanding orang-orang yang beriman.”

R. An-Nasa’iy, Sunan (Al-Mujtaba) no.1578 (3/188-189), juga dalam kitab besar beliau As-Sunan Al-Kubra no.1786 (1/550), 5892 (3/449).
---------------------
[Ana katakan] Sedangkan pada sanad Al-Baihaqiy sbb :
Riwayat-14
Al-Baihaqiy berkata – mengabarkan kepada kami ‘Ali ibnu Ahmad ibnu ‘Abdan, mengabarkan kepada kami Sulaiman ibnu Ahmad Ath-Thabraniy, menceritakan kepada kami Ja’far ibnu Muhammad Al-Firyabiy, menceritakan kepada kami Hibban ibnu Musa, menceritakan kepada kami Ibnul-Mubarak, dari Sufyan, dari Ja’far ibnu Muhammad, dari Ayahnya, dari Jabir ibnu ‘Abdillah, katanya,
Pernah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam di khuthbah beliau mengucapkan Hamdalah kepada Allah dan memuji atas-Nya dengan apa yang Dia memang pemiliknya. Kemudian bersabda, “Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada satu pun yang sanggup menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh-Nya maka tidak ada satu pun yang sanggup memberinya petunjuk. Sebenar-benar ucapan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara barunya. Dan setiap perkara baru adalah bid’ah, setiap bid’ah adalah kesesatan DAN SETIAP KESESATAN BERADA DI NERAKA.”

HR. Al-Baihaqi, Al-I’tiqad Wal-Hidayah Ilaa Sabiilir-Rasyaad ‘Ala Madzhabis-Salaf Wa Ashhaabil-Hadits hal.229
-------------------
[Ana katakan] Kemudian Ibnu Khuzaimah menurunkan dua sanad, sanad yang kedua serupa dengan An-Nasa’iy sbb :
Riwayat-15
Ibnu Khuzaimah berkata – mengabarkan kepada kami Abu Thahir, menceritakan kepada kami Abu Bakr, menceritakan kepada kami Al-Husain ibnu ‘Isa Al-Bisthamiy, menceritakan kepada kami Anas, yakni Ibnu ‘Iyadh, dari Ja’far ibnu Muhammad.
[Ibnu Khuzaimah berkata -] dan menceritakan kepada kami ‘Utbah ibnu ‘Abdillah, mengabarkan kepada kami ‘Abdullah ibnul-Mubarak, mengabarkan kepada kami Sufyan, dari Ja’far, dari Ayahnya, dari Jabir ibnu ‘Abdillah, katanya,
Pernah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda dalam khuthbahnya, beliau mengucapkan Hamdalah kepada Allah dan memuji atas-Nya dengan apa yang Dia memang pemiliknya. Kemudian beliau bersabda, “Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang sanggup menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh-Nya maka tidak ada satu pun yang sanggup memberinya petunjuk. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah Kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara barunya dan setiap perkara yang baru adalah bid’ah, setiap yang bid’ah adalah kesesatan, DAN SETIAP KESESATAN BERADA DI NERAKA.”
Kemudian beliau bersabda, “Dibangkitkan aku dan kehancuran (As-Saa’ah) seperti dua ini.” Dan ketika beliau menyebutkan As-Saa’ah memerah kedua pipi atas beliau, dan meninggi suara beliau dan beliau amat keras kemarahannya seakan beliau memperingatkan pasukan - “(Awas musuh menyerang) di pagi kalian dan di sore kalian!”.
Kemudian beliau bersabda, “Barangsiapa yang meninggalkan harta maka harta itu bagi keluarganya, dan barangsiapa yang meninggalkan hutang atau meninggalkan keturunan (anak yatim) maka perkara itu menjadi tanggunganku (atau) atas tanggunganku. Dan aku lebih utama dibanding orang-orang yang beriman.”

HR. Ibnu Khuzaimah [223-311H], Shahih no.1785 (3/143), cet. Al-Maktabul-Islamiy, Beirut 1970/1390H, Tahqiq DR.Muhammad Mushthafa Al-A’zhamiy.

==========================
DIAGRAM SANAD IMAM MUSLIM
==========================
Diagram sanad Pertama :
6. Muslim dengan tiga sanad, sanad yang pertama sbb :
5. Muhammad ibnul-Mutsanna
4. ‘Abdul-Wahhab ibnu Al-Majid Ats-Tsaqafiy
3. Ja’far ibnu Muhammad ibnu ‘Ali ibnul-Husain ibnu ‘Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ‘anhum
2. Ayahnya (Muhammad ibnu ‘Ali)
1. Jabir ibnu ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhuma

Sanad yang kedua sbb : 
7. Muslim
6. ‘Abd ibnu Humaid
5. Khalid ibnu Mukhlad
4. Sulaiman ibnu Bilal
3. Ja’far
2. Ayahnya
1. Jabir ibnu ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhuma

Sanad yang ketiga sbb :
7. Muslim
6. Abu Bakr ibnu Abi Syaibah
5. Waki’
4. Sufyan Ats-Tsauriy
3. Ja’far
2. Ayahnya
1. Jabir ibnu ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhuma


=================================================================
DIAGRAM SANAD DENGAN TAMBAHAN LAFAZH – KULLU DHALAALATIN FIN-NAAR
=================================================================
[Ana katakan] Kemudian An-Nasa’iy (Riwayat-13) memiliki rangkaian sanad mirip dengan sanad Muslim yang ketiga berporos pada Sufyan sbb :
7. An-Nasa’iy
6. ‘Utbah ibnu ‘Abdillah ibnu ‘Utbah Al-Yahmidiy Al-Marwaziy
5. ‘Abdullah ibnul-Mubarak
4. Sufyan ibnu Sa’id ibnu Masruq Ats-Tsauriy
3. Ja’far
2. Ayahnya
1. Jabir ibnu ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhuma

[Ana katakan] Semua perawi Bukhari dan Muslim, kecuali Ayahnya Ja’far, dia hanya perawi Muslim sedangkan perawi ‘Utbah Al-Marwaziy dia adalah Syaikh dari An-Nasa’iy rahihumullah.

Al-Hamdu Lillah, ternyata Syaikh An-Nasa’iy (‘Utbah) memiliki saksi-saksi yang tsiqah salah satunya yakni Hibban ibnu Musa (tertulis dalam kitab Hayyan, ini keliru) , seorang perawi Bukhari dan Muslim dalam sanad Al-Baihaqi juga berporos pada ‘Abdullah ibnul-Mubarak (Lihat Riwayat-14) sbb :
10. Al-Baihaqiy
9. ‘Ali ibnu Ahmad ibnu ‘Abdan
8. Sulaiman ibnu Ahmad Ath-Thabraniy (penulis kitab-kitab Al-Mu’jam, seorang Imam Al-Hafizh)
7. Ja’far ibnu Muhammad Al-Firyabiy  [w298H] beliau se zaman dengan An-Nasa’iy [215-303H]
6. Hibban ibnu Musa   [perawi Bukhari-Muslim]
5. ‘Abdullah ibnul-Mubarak   [perawi Bukhari-Muslim]
4. Sufyan Ats-Tsauriy   [perawi Bukhari-Muslim]
3. Ja’far   [perawi Bukhari-Muslim]
2. Ayahnya   [perawi Muslim]
1. Jabir ibnu ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhuma   [perawi Bukhari-Muslim]

[Ana katakan] Apabila ingin tambah, maka perhatikan jalan lain yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah (lihat Riwayat-15), dengan dua sanadnya :

Sanad pertama :
8. Ibnu Khuzaimah
7. Abu Thahir (Muhammad)
6. Abu Bakr (Muhammad ibnu Ishaq)
5. Al-Husain ibnu ‘Isa Al-Bisthamiy
4. Anas ibnu ‘Iyadh
3. Ja’far ibnu Muhammad
2. Muhammad ibnu ‘Ali
1. Jabir ibnu ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhuma

Sanad kedua :
7. Ibnu Khuzaimah
6. 'Utbah ibnu 'Abdillah
5. 'Abdullah ibnul-Mubarak
4. Sufyan
3. Ja'far
2. Ayahnya
1. Jabir ibnu 'Abdillah radhiyallahu 'anhuma                       

[Ana katakan] Dengan demikian cukup sudah informasi bagi seorang untuk menunjukkan dan mengetahui bahwa hadits ini Tsabit (kokoh) dan telah shah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagaimana perkataan Jumhur para ahli hadits dalam masalah derajat hadits ini.

====================================
DIAGRAM SANAD LAINNYA DARI ABU NU’AIM
====================================
[Ana katakan] Atau apabila masih kurang, pernah Ustadz-ustadz kami menginformasikan atau mengisyaratkan agar melihat sanad-sanad yang lainnya. Al-Hamdu Lillah kami menemukan jalan lainnya sbb :
Riwayat-16
Abu Nu’aim Al-Ashbahaniy berkata – menceritakan kepada kami Khalid ibnu Mukhlad, menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Bilal, menceritakan kepada kami Abul-Hasan ‘Ali ibnu Muhammad ibnu Ahmad Al-‘Asakiriy ‘Asakir beliau menyenangkan orang yang melihat di Baghdad, menceritakan kepada kami Al-Firyabiy (yakni Ja’far ibnu Muhammad), menceritakan kepada kami Abu Bakr ibnu Abi Syaibah dan ‘Utsman, mereka berdua berkata, menceritakan kepada kami Waki’, dari Sufyan.
(Abu Nu’aim berkata –) dan memberitakan kepada kami Sulaiman ibnu Ahmad (Ath-Thabrani), menceritakan kepada kami ‘Ubaid ibnu Ghannam, menceritakan kepada kami Abu Bakr ibnu Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Waki’, dari Sufyan.
(Abu Nu’aim berkata –) dan menceritakan kepada kami Abu Muhammad ibnu Hayyan, menceritakan kepada kami Abu Bakr ibnu Ma’dan, menceritakan kepada kami Salim ibnu Junaadah, menceritakan kepada kami Waki’, dari Sufyan, dari Ja’far, dari Ayahnya, dari Jabir, katanya,
Pernah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata dalam khuthbahnya, beliau memuji Allah dan menyanjung pada-Nya dan Dia sebagai pemiliknya, kemudian beliau bersabda, “Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada yang sanggup menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah maka tiada yang sanggup memberinya petunjuk. Sebenar-benar ucapan (hadits) adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah Muhdatsaat (perkara-perkara baru), dan setiap yang Muhdats (baru) adalah Dhalaalah (kesesatan), DAN SETIAP DHALAALAH (kesesatan) BERADA DI NERAKA.”
Kemudian beliau bersabda, “Dibangkitkan aku dan kehancuran (kiamat) sebagaimana dua ini.” Dan beliau ketika menyebutkan As-Saa’ah tampak memerah kedua pipi atas beliau dan meninggi suara beliau, dan beliau amat keras kemarahannya seakan beliau memperingatkan pasukan - “(Awas musuh menyerang) di pagi kalian dan di sore kalian!”.  Kemudian beliau bersabda, “Barangsiapa yang meninggalkan harta maka harta itu bagi keluarganya, dan barangsiapa yang meninggalkan hutang atau meninggalkan keturunan (anak yatim) maka perkara itu menjadi tanggunganku. Dan aku lebih utama dibanding orang-orang yang beriman.”
(Abu Nu’aim berkata) Telah meriwayatkan Muslim dari Abu Bakr (ibnu Abi Syaibah), dari Waki’ (Lihat sanad Muslim yang ke-3 – peny.)

R. Abu Nu’aim, Al-Musnad Al-Mustakharaj ‘Ala Shahihil-Imaami Muslim no.1953 (1/557).
----------------------------------
[Ana katakan] Abu Nu’aim [w430H] menurunkan tiga sanad sbb -
Sanad pertama :
11.Abu Nu’aim
10.Khalid ibnu Mukhlad,
9. Sulaiman ibnu Bilal,
8. Abul-Hasan ‘Ali ibnu Muhammad ibnu Ahmad Al-‘Asakiriy
7. Al-Firyabiy (yakni Ja’far ibnu Muhammad)
6. Abu Bakr ibnu Abi Syaibah   dan   ‘Utsman
5. Waki’
4. Sufyan
3. Ja’far ibnu Muhammad
2. Ayahnya
1. Jabir ibnu ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhu

Sanad kedua : 
9. Abu Nu’aim
8. Sulaiman ibnu Ahmad (Ath-Thabrani)
7. ‘Ubaid ibnu Ghannam
6. Abu Bakr ibnu Abi Syaibah
5. Waki’                                   
4. Sufyan
3. Ja’far ibnu Muhammad
2. Ayahnya
1. Jabir ibnu ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhu

Sanad ketiga :
9. Abu Nu’aim
8. Abu Muhammad ibnu Hayyan
7. Abu Bakr ibnu Ma’dan
6. Salim ibnu Junaadah
5. Waki’
4. Sufyan
3. Ja’far ibnu Muhammad
2. Ayahnya
1. Jabir ibnu ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhu

===========
KESIMPULAN
===========
[Ana katakan] Kesimpulannya, tambahan lafazh – Wa Kullu Dhalaalatin Fin-Naar - telah jelas diriwayatkan dari dua jalan yang porosnya ada pada Sufyan Ats-Tsauriy dan Anas ibnu 'Iyadh.

1. Melalui Jalur Sufyan terdapat dua jalan :
- Telah meriwayatkan darinya : Waki’ dan ‘Abdullah ibnul-Mubarak.
- Dan telah meriwayatkan dari Waki’ : Ibnu Abi Syaibah, ‘Utsman, Salim ibnu Junaadah (para perawi Abu Nu’aim) Setingkat dengan Waki’ adalah ‘Abdullah ibnul-Mubarak, telah meriwayatkan darinya Hibban ibnu Musa dan ‘Utbah ibnu ‘Abdillah (perawi Al-Baihaqi dan An-Nasa’iy).

2. Sedangkan jalur Anas hanya satu, dari Al-Husain ibnu 'Isa Al-Bisthamiy.

CATATAN
Perawi Anas ibnu 'Iyadh adalah perawi Bukhari-Muslim, beliau bernama - Abu Dhamrah Anas ibnu 'Iyadh Al-Madiniy Al-Laitsiy.
Lihat Rijaalu Shahih Al-Bukhari no.95 (1/88), oleh Ahmad ibnu Muhammad ibnul-Husain Abu Nashr Al-Bukhari Al-Kalabadziy [323-398H]; Rijaalu Muslim no.91 (1/67), oleh Ahmad ibnu 'Ali ibnu Manjawaih Abu Bakr Al-Ashbahaniy [347-428H].

Perawi Al-Husain ibnu 'Isa Al-Qumasiy Al-Bisthamiy Ath-Thaa'iy Al-Khurasaniy adalah perawi SHADUQ (jujur), sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abi Hatim Ar-Raziy dalam Al-Jarh Wat-Ta'dil no.271 (3/60), beliau menulis :
Al-Husain ibnu 'Isa ibnu Hamran Abu 'Ali Al-Busthamiy, dia meriwayatkan dari Abu Dhamrah Anas ibnu 'Iyadh, ibnu Abi Fudaik, Zaid ibnu Al-Hubab dan Abi Usamah. Ayahku telah mendengar (riwayat) darinya. Aku telah mendengar ayahku berkata itu, dan telah ditanya ayahku tentang perawi lalu ayahku berkata, SHADUQ.
Tambahan, dia juga perawi Bukhari-Muslim masing-masing satu sanad/hadits, lihat Rijaalu Shahih Al-Bukhari no.220 (1/173) dan Rijaalu Muslim no.263 (1/137).

[Ana katakan] Allahu Akbar, maka entah dari jalan manakah orang sekaliber Syaikh Abu Ghuddah Ash-Shufiy, yang khabarnya beliau seorang Muhaddits murid dari Al-Kautsari Al-Hanafiy, bisa melemahkan tambahan lafazh di atas, padahal sanad-sanad ini kuat dan saling menguatkan, bahkan orang yang lebih ahli dari beliau, yakni Al-Baihaqi [384-458H], berkata :
Dan telah diriwayatkan kepada kami dalam satu hadits yang telah TSABIT (kokoh) dari Jabir ibnu ‘Abdillah (kemudian menukil hadits yang telah lalu Riwayat-12).

[Ana katakan] Atau mungkin si penterjemah yang salah paham terhadap takhrij Asy-Syaikh, atau penyalin yang tidak amanah atau … (maka lain kali harap dijelaskan alasan antum menolak ke-shahih-an atau pernyataan derajat Hasan para ‘ulama tentang hadits ini). Sekian.
---------------------

CATATAN -
Al-Akh menulis :
Riwayat dari Nasa'i berderajat hasan, dari Ibn Majah berderajat dha'if, dan dari Muslim berderajat Sahih

[Ana katakan] Dan ana sudah periksa sanad Ibnu Majah, Sunan no.45 (1/17), Ibnu Majah meriwayatkan dari dua orang Syaikhnya, matannya tanpa tambahan Wa Kullu Dhalaalatin Fin-Naar.
1. Suwaid ibnu Sa’id ibnu Sahl [salah seorang perawi Muslim dan syaikh Muslim, lihat Rijaalu Muslim no.624 (1/290) oleh Abu Bakr Ahmad ibnu ‘Ali ibnu Manjawaih Al-Ashbahaniy [347-428H] dan
2. Ahmad ibnu Tsabit Al-Jahdariy [dipuji oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqaat no.12165 (8/42)] sedangkan mereka berdua meriwayatkan dari ‘Abdul-wahhab Ats-Tsaqafiy [perawi Bukhari-Muslim], meriwayatkan dari Ja’far [perawi Bukhari dan Muslim], dari ayahnya dari Ja’far.

[Ana heran] Lalu dari mana antum (penulis) meletakkan derajat ke-dha’if-annya? Antum berdusta atau antum tertipu oleh pendusta? Hendaklah kita berhati-hati dalam menilai derajat hadits kalau pun menyalin jelaskan dari siapa dan di kitab mana, kemudian apa alasannya menolak hadits itu. Dan jangan kita sekali-kali memasuki tempat yang bukan tempat kita (menentukan derajat hadits) kalau kita bukan ahlinya. Wallahu a’lam.

{ 1 Comment... Skip ke Box Comments }

Indah P said...

Wah sy harus belajar banyak nih, mslh ini sy masih perlu baca. Semua hadits sy ambil jika itu sesuai dgn hati nurani saya, ndak harus A atau B. Intinya selama byk mudhorotnya ya saya tinggal :)

 

NETWORKEDBLOGS

MITRA LINK

WIDGEO

    blog-jasri.blogspot.com-Google pagerank,alexa rank,Competitor

TUKAR LINK

SAHABAT

al-Ilmu Naafi' © 2012 | Template By Jasriman Sukri